Cosán nascleanúna

Conas a oibríonn an AE?
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Is é a thugtar ar ghnáthphróiseas cinnteoireachta an AE ná ‘comhchinneadh’. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh Parlaimint na hEorpa reachtaíocht an AE a cheadú in éineacht leis an gComhairle bunaithe ar thogra ón gCoimisiún.

Buneolas faoin Aontas Eorpach

Comhpháirtíocht uathúil eacnamaíoch agus pholaitiúil idir 28 tír Eorpach, a chuimsíonn formhór na mór-roinne, is ea an AE.

Tar éis an Dara Cogadh Domhanda a cruthaíodh an AE. Comhar eacnamaíoch a chothú, b'shin an chéad chéim: measadh gur mó an seans go seachnódh tíortha cogadh dá mbeidís ag trádáil lena chéile agus a ngeilleagair ag brath ar a chéile. Tháinig Comphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) as sin; cruthaíodh i 1958 é agus i dtosach mhéadaigh sé an comhar eacnamaíoch idir sé cinn de thíortha: an Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír. Ó shin i leith, tá sé iompaithe ina mhargadh aonair ollmhór agus tá sé ag forbairt i gcónaí chun a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Ó aontas eacnamaíoch go haontas polaitiúil

An rud nach raibh ann ach aontas eacnamaíoch ar dtús, tháinig foirbairt air go ndearnadh eagraíocht de a chuimsíonn réimsí éagsúla beartais, ón gcomhar forbraíochta go dtí an comhshaol. Athraíodh an t-ainm i 1993, ó CEE go AE (an tAontas Eorpach), chun é sin a chur in iúl.

Is ar an smacht reachta atá an AE bunaithe: is ar bhonn conarthaí a dhéanann sé gach a ndéanann sé, conarthaí lenar aontaigh na ballstáit uile go toiliúil agus go daonlathach. Is iad na comhaontuithe ceangailteacha sin a shocraíonn cuspóirí an AE san iliomad réimse gníomhaíochta atá aige.

Soghluaisteacht, fás, cobhsaíocht agus airgeadra aonair

A bhuí leis an AE bhí leathchéad bliain de shíocháin, de chobhsaíocht agus de rath ann; chabhraigh sé chun caighdeáin mhaireachtála a ardú, agus sheol sé airgeadra Eorpach aonair, an euro.

A bhuí le díothu na rialuithe teorann idir thíortha an AE, tá saorchead taistil ag daoine ar fhormhór na mór-roinne. Agus is fusa go mór anois cónaí is oibriú thar lear san Eoraip.

Is é an margadh aonair nó 'inmheánach' príomhinneall eacnamaíoch an AE, a thugann mórán saorghluaiseachta d'earraí, do sheirbhísí, d'airgead is do dhaoine. Príomhchuspóir eile is ea an acmhainn ollmhór sin a fhorbairt ionas go mbainfidh gach Eorpach an tairbhe is mó as.

Cearta an duine agus comhionannas

Príomhchuspóir de chuid an AE is ea cearta an duine a chur chun cinn, go hinmheánach is ar fud an domhain. Dínit an duine, saoirse, daonlathas, comhionannas, an smacht reachta agus meas ar chearta an duine: sin iad lárluachanna an AE. Nuair a síníodh Conradh Liospóin in 2009, tugadh na cearta sin ar fad le chéile in aon cháipéis amháin, mar atá Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá de cheangal dlí ar institiúidí an AE na cearta sin a chosaint, mar atá ar rialtais an AE pé uair a chuireann siad dlí an AE i bhfeidhm.

Institiúidí trédhearcacha agus daonlathacha

Agus é ag leanúint air ag fás, tá an AE fós dírithe ar na hinstitiúidí a rialaíonn é a dhéanamh níos trédhearcaí is níos daonlathaí. Táthar ag tabhairt níos mó cumhachtaí do Pharlaimint na hEorpa, a dtoghann an pobal go díreach í, agus tá ról níos mó á thabhairt do na parlaimintí náisiúnta, a oibríonn i gcomhar leis na hinstitiúidí Eorpacha. Dá réir sin, bítear de shíor ag méadú ar líon na mbealaí atá ag saoránaigh na hEorpa le páirt a ghlacadh sa phróiseas polaitiúil.

 Íoslódálacha

  • 3 1 02/06/2013 16:34:00 false false http://europa.eu/publications/reports-booklets/general-report/index_ga.htm Tuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh in 2014 Tuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh in 2014 true
    Tuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh in 2014  
  • 4 1 02/06/2013 16:49:00 false false http://bookshop.europa.eu/ga/how-the-european-union-works-pbNA0414810/ An tAE mínithe – Conas a oibríonn an tAontas Eorpach An tAE mínithe – Conas a oibríonn an tAontas Eorpach true
    An tAE mínithe – Conas a oibríonn an tAontas Eorpach  
  • 5 1 02/06/2013 16:52:00 false false http://bookshop.europa.eu/ga/europe-in-12-lessons-pbNA0213714/ An Eoraip in 12 cheacht An Eoraip in 12 cheacht true
    An Eoraip in 12 cheacht